Subjects

Dravyaguna Vijnana : Vol. II : Study of the Essential Medicinal Plants in Ayurveda (Illustrated)

J L N Sastry, Chaukhambha Orientalia, 2004, xx, 1134 p, $40.00 (Includes free airmail shipping)

Dravyaguna Vijnana : Vol. II : Study of the Essential Medicinal Plants in Ayurveda (Illustrated)/J.L.N. SastryContents: List of 120 herbs according to CCIM syllabus: Foreword. Introduction. 1. Vatsanabhi. 2. Ativisa. 3. Guduci. 4. Patha. 5. Daru Haridra. 6. Ahiphena. 7. Varuna. 8. Tuvaraka. 9. Naga Kesara. 10. Sala. 11. Bala Dvaya. 12. Naga Bala. 13. Salmali. 14. Goksura. 15. Cangeri. 16. Nimbuka. 17. Bilva. 18. Guggulu. 19. Tejohva. 20. Nimba. 21. Jyotismati. 22. Karkata srngi. 23. Bhallataka. 24. Sigru. 25. Palasa. 26. Aparajita. 27. Yasti madhu. 28. Yavasa. 29. Sali parni. 30. Prsni parni. 31. Karanja. 32. Lata karanja. 33. Kapikacchu. 34. Sara punkha. 35. Bakuci. 36. Kancanara. 37. Asoka. 38. Sirisa. 39. Aragvadha. 40. Khadira. 41. Haritaki. 42. Vibhitaki. 43. Amalaki. 44. Lavanga. 45. Jambu. 46. Dadima. 47. Dhataki puspa. 48. Indravaruni. 49. Kusmanda. 50. Manduka parni. 51. Patola. 52. Hingu. 53. Satapuspa. 54. Misreya. 55. Dhanyaka. 56. Ajamoda. 57. Yavani. 58. Jiraka. 59. Krsna Jiraka. 60. Manjistha. 61. Madanaphala. 62. Gandha prasarani. 63. Jatamansi. 64. Bhrngaraja. 65. Puskara mula. 66. Kustha. 67. Citraka mulam. 68. Vidanga. 69. Lodhra. 70. Sapta parna. 71. Kutaja. 72. Sarpagandha. 73. Karavira. 74. Arka dvaya. 75. Sariva dvaya. 76. Kupilu. 77. Kirata tikta. 78. Sankha puspi. 79. Trivrt. 80. Kantakari. 81. Brhati. 82. Asvagandha. 83. Dhattura. 84. Parasika yavani. 85. Katuki. 86. Brahmi. 87. Syonaka (sona patha). 88. Patala. 89. Vasa. 90. Nirgundi. 91. Agnimantha. 92. Bharngi. 93. Gambhari. 94. Tulasi. 95. Drona puspi. 96. Punarnava. 97. Apamarga. 98. Marica. 99. Pippali. 100. Jatiphala. 101. Dalcini. 102. Karpura. 103. Aguru. 104. Candana. 105. Eranda. 106. Danti mula. 107. Arjuna. 108. Udumbara. 109. Bhanga. 110. Devadaru. 111. Talisa patra. 112. Haridra. 113. Ardraka (sunthi). 114. Ela dvayam. 115. Rasona. 116. Ghrta Kumari. 117. Satavari. 118. Vaca. 119. Mustaka. 120. Usira. 121. Pippali mulam. 122. Palandu. General knowledge and properties effects of 250 drugs: 1. Mamira. 2. Nirvisa. 3. Upakuncika. 4. Kandira. 5. Cavya. 6. Campaka. 7. Sitaphala. 8. Kasthadaru. 9. Patala Garudi. 10. Giri Parpata. 11. Kamala. 12. Kumuda. 13. Satyanasi. 14. Makhanna. 15. Parpata. 16. Sarsapa. 17. Rajika. 18. Candrasura. 19. Khub kala. 20. Todari. 21. Mulaka. 22. Tila parni. 23. Himsra. 24. Vyaghranakhi. 25. Karira. 26. Banapsa. 27. Vikankata. 28. Punnaga. 29. Surapunnaga. 30. Tamala. 31. Sarja. 32. Vrksamla. 33. Asvakarna. 34. Latakasturi. 35. Parisa. 36. Khatmi. 37. Karpasa. 38. Mucakunda. 39. Pisacakarpasa. 40. Avartani. 41. Parusaka. 42. Gangeruki. 43. Guda Sarkara. 44. Dhanvana. 45. Atasi. 46. Cancu. 47. Karmaranga. 48. Bija Puraka. 49. Suddasa. 50. Haramala. 51. Amlavetasa. 52. Aralu. 53. Ingudi. 54. Bola. 55. Sallaki. 56. Kunduru. 57. Mamsarohini. 58. Badara. 59. Unnava. 60. Draksa. 61. Asthi Samharaka. 62. Aristaka. 63. Kosamra. 64. Amra. 65. Tinduka. 66. Priyala. 67. Ankota. 68. Rumi mastagi. 69. Gunja. 70. Agastya. 71. Jayanti. 72. Nili. 73. Sanapuspi. 74. Asmantaka. 75. Goraksa. 76. Mudga Parni. 77. Masa Parni. 78. Bijaka. 79. Simsapa. 80. Paribhadra. 81. Virataru. 82. Amlika. 83. Sami. 84. Patranga. 85. Cakramarda. 86. Kasamarda. 87. Methika. 88. Raktacandana. 89. Varahikanda. 90. Caksusya. 91. Kulattha. 92. Tinisa. 93. Irimeda. 94. Markandika. 95. Avartaki. 96. Babbula. 97. Lajjalu. 98. Taruni. 99. Vatada. 100. Padmaka. 101. Pasana bheda. 102. Parna bija. 103. Silhaka. 104. Dhava. 105. Taila Parni. 106. Hijjala. 107. Madayantika. 108. Srngataka. 109. Sapta cakra. 110. Eranda karkati. 111. Trapusa. 112. Katutumbi. 113. Kosataki. 114. Jimuta. 115. Dhamargava. 116. Iksvaku. 117. Bimbi. 118. Karavellaka. 119. Garjara. 120. Coraka. 121. Nadihingu. 122. Kadamba. 123. Haridru. 124. Tagara. 125. Damanaka. 126. Cauhara. 127. Sahadevi. 128. Mundi. 129. Akarakarabha. 130. Aranya jiraka. 131. Kukundara. 132. Jhendu. 133. Ayapanam. 134. Dugdha pheni. 135. Chikkika. 136. Kasani. 137. Rasna. 138. Madhuka. 139. Bakula. 140. Lodhra. 141. Parijata. 142. Jati. 143. Yuthika. 144. Tintidika. 145. Pilu. 146. Karmardaka. 147. Jivanti. 148. Mesa srngi. 149. Murva. 150. Kataka. 151. Trayamana. 152. Slesmataka. 153. Gojivha. 154. Adhah puspi. 155. Vrddhadaruka. 156. Krsna bija. 157. Akhuparni. 158. Amaravalli. 159. Kakamaci. 160. Katu vira. 161. Tamraparna. 162. Sunthi. 163. Hrtpatri. 164. Rohitaka. 165. Tila. 166. Saireyaka. 167. Kokilaksa. 168. Kalamegha. 169. Utangana. 170. Bhandira. 171. Priyangu. 172. Putiha. 173. Jupha. 174. Parnayavani. 175. Chatraka. 176. Asvagola. 177. Goraksaganja. 178. Cukra. 179. Pita mula. 180. Isvari. 181. Kitamari. 182. Sugandhavastuka. 183. Kankola. 184. Tejapatra. 185. Medasaka. 186. Vandaka. 187. Snuhi. 188. Kampillaka. 189. Putranjivaka. 190. Bhumyamalaki. 191. Svarnaksiri. 192. Kankustha. 193. Jayapala. 194. Naga danti. 195. Vata. 196. Asvattha. 197. Plaksa. 198. Tuda. 199. Kakodumbara. 200. Cirabilva. 201. Panasa. 202. Aksotaka. 203. Katphala. 204. Mayaphala. 205. Bhurja. 206. Soma. 207. Sarala. 208. Hapusa. 209. Parnabija. 210. Sathi. 211. Tavaksira. 212. Amraharidra. 213. Nagadamani. 214. Mahabhari Vaca. 215. Kebuka. 216. Kadali. 217. Ananasa. 218. Sudarsana. 219. Kunkuma. 220. Talamuli. 221. Vidari Kanda. 222. Palandu. 223. Vanapalandu. 224. Dvipantaravaca. 225. Usaba. 226. Langali. 227. Suranjana. 228. Musali. 229. Narikela. 230. Puga. 231. Tala. 232. Kharjura. 233. Rakta niryasa. 234. Ketaki. 235. Surana. 236. Manakanda. 237. Kumbhika. 238. Kaseruka. 239. Vamsa. 240. Kusa. 241. Sara. 242. Kasa. 243. Nala. 244. Durva dvaya. 245. Rohisa trna. 246. Hamsaraja. 247. Mayurasikha. 248. Saileya. 249. Saivala. 250. Chatraka.
Copyright 1996-2013 Vedamsbooks. All rights reserved